Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

W treści Regulaminu, dostępnego poniżej, odnajdziesz wszelkie istotne informacje. Proszę o dokładne zapoznanie się z nim, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu Newslettera, serdecznie zachęcam do skontaktowania się ze mną, przesyłając wiadomość na adres: kontakt@sekretyhipokratesa.pl

REGULAMIN NEWSLETTERA 

 Słownik pojęć

 1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. przedsiębiorca – Konsument).
 4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
 6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;
 7. Usługodawca – operator Usługi Newsletter, którym jest Konrad Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Startup Launch Konrad Krajewski, którego szczegółowe dane opisane zostały w treści § 1 Regulaminu Newslettera. Usługodawca  dalszej części zwany jest także Administratorem.
 8. Strona internetowa lub Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod nazwą sekretyhipokratesa.pl, znajdująca się w sieci Internet pod adresem: www.sekretyhipokratesa.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis.
 9. Newsletter – w  dalszej części zwany jest również Biuletynem.
§ 1 Informacje o Usługodawcy 

Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Konrada Krajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Startup Launch Konrad Krajewski, NIP 1231292865, REGON 360501772, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Oława 55-200, ul. Młyńska 34. Możesz skontaktować się również pisząc na adres e-mail: kontakt@sekretyhipokratesa.pl

§2 Informacje dotyczące Newslettera
 1. Newsletter, wraz z usługami i treściami cyfrowymi, zostanie dostarczony na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne oraz informacje dotyczące nowych wpisów na blogu lub materiałów udostępnianych w mediach społecznościowych, zniżek, aktualnych promocji, bonusów, bezpłatnych i płatnych wydarzeń, wyzwań, szkoleń, a także innych informacji marketingowych i handlowych o produktach (w tym kosmetyki, suplementy diety, żywność) i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez niego.
 3. Jeśli w ramach Biuletynu udostępniana jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/wideo), dostęp do niej uzyskasz zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanym e-mailu lub na stronie internetowej (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w wiadomości lub pobranie załącznika dołączonego do niej).
 4. Z uwagi na to, że programy pocztowe często traktują wiadomości wysyłane z programów mailingowych jako spam lub wiadomości niechciane, dlatego zaleca się dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.
§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera 
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Newslettera obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Prawo dostępu do Newslettera przysługuje Ci na zasadach następujących:

– poprzez zapisanie się do Biuletynu i udostępnienie swojego adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych, które są wymagane w formularzu zapisu w celach marketingowych lub handlowych.

Złożenie zamówienia na Usługę Newsletter wymaga, oprócz podania danych wskazanych w niniejszym punkcie, także:

– wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji w postaci Newslettera, na warunkach określonych Regulaminem,

– wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Usługi.

 1. W celu zarejestrowania się do Biuletynu i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
 • Podaj swoje dane osobowe za pośrednictwem udostępnionego formularza rejestracyjnego.
 • Zaakceptuj Regulamin Newslettera.
 • Potwierdź swój adres e-mail – jeśli podczas rejestracji wymagane jest potwierdzenie adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
 1. Umowa dotycząca dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:
  • Wyświetlenia potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku dostępu bez opłat).
 2. Prawo dostępu do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych, udzielane jest niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że Opis Usługi stanowi inaczej. W przypadku braku uzyskania dostępu, należy niezwłocznie powiadomić Usługodawcę.
 3. Rozwiązanie Umowy dotyczącej świadczenia usługi dostępu do Biuletynu, w tym dostarczania usług i treści cyfrowych, może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
  • Kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub analogiczny lub
  • Skontaktuj się z Usługodawcą.
§4 Warunki techniczne
 1. Usługodawca oświadcza, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, istnieje ryzyko pozyskania i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W związku z tym zaleca się stosowanie odpowiednich środków technicznych, mających na celu minimalizację wspomnianego ryzyka. Usługodawca nigdy nie będzie żądał od Klienta udostępnienia Hasła w jakiejkolwiek formie.
 2. Aby dokonać zapisu do Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej, obsługiwanej przez producenta, oraz dostępu do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), a także aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby skorzystać z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:
 • Aktualnej wersji przeglądarki internetowej, wspieranej przez producenta, z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).
 • Aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formatach, w jakich dostarczana jest treść cyfrowa (np. *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl).
 • Konta na platformie społecznościowej, np. Meta (Facebook), w przypadku, gdy z opisu treści cyfrowej wynika, że będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie.
 1. W przypadku, gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany. Informacja ta zostanie przekazana również w przypadku konieczności dokonania aktualizacji, niezbędnej do utrzymania zgodności usług i treści cyfrowych z umową.
§5 Reklamacje
 1. W przypadku niezgodności udostępnianych usług/treści cyfrowych z umową, Klient ma prawo żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (jeśli usługa jest odpłatna) lub odstąpić od umowy.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Reklamację można składać drogą e-mailową, pisemną na adres siedziby Usługodawcy lub innym wskazanym środkiem komunikacji.
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia usługi/treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia do zgodności jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględniane są wszystkie okoliczności sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem istotności braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 5. Obowiązki i uprawnienia stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej, są określone zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, w tym w rozdziale 5b tej ustawy.

 

§6 Odstąpienie od Umowy  
 1. Posiadasz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z tego prawa, należ poinformować Usługodawcę o swojej decyzji za pomocą jednoznacznego oświadczenia, przesłanego np. drogą elektroniczną lub tradycyjną korespondencją na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 2. Posiadasz możliwość odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa nie zostały dostarczone.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, jesteś zobowiązany powstrzymać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz powstrzymać się od udostępniania ich osobom trzecim.
§7 Prawa autorskie i licencje
 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
§8 Dane osobowe
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
 1. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
 2. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.
 1. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu.  W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.
 2. Usługodawca korzysta z programu Mailjet do wysyłki Newslettera udostępnianego przez Serwis sekretyhipokratesa.pl
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: Polityka prywatności
 4. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 5. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.
 6. kontakt
§9 Postanowienia końcowe 
 1. W zakresie korzystania z Newslettera, w tym usług lub treści cyfrowych, zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz podejmowania działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 2. Rozpatrywanie sporów i reklamacji w drodze polubownej jest możliwe dla Konsumenta poprzez skorzystanie z jednego z poniższych środków:
 • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w celu polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą.
 • Skontaktowanie się z powiatowym (miejskim) rzecznikiem praw konsumenta lub organizacją społeczną zajmującą się ochroną konsumentów, w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy.
 • Skorzystanie z platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, w celu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, zwłaszcza w przypadku zmiany przepisów prawa, które nakładają na Usługodawcę obowiązek dostosowania treści Regulaminu, takie jak zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zgodnie z decyzjami UOKIK, PUODO lub orzeczeniami sądowymi, dotyczącymi kwestii objętych Regulaminem. Zmiany mogą również wynikać z istotnych zmian w czynnikach biznesowych, o ile zachodzi związek przyczynowo-skutkowy między taką zmianą a kosztami świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dotyczące zmian są określone w ustawie o prawach konsumenta.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.